Toetsing en voortgang

Ouder(-kind)gesprekken

Oudergesprekken zijn korte gesprekken met de ouders en de leerkracht waarin de leerkracht vertelt hoe het met het kind gaat. Het eerste gesprek vindt plaats als een kind drie maanden in de kleuterklas zit. Daarna jaarlijks in januari of februari. Als dit nodig is plant de leraar extra afspraken in. Ouders kunnen natuurlijk ook altijd zelf een extra afspraak maken voor overleg.

In de hogere klassen wordt het kind dikwijls ook betrokken in deze gesprekken, zodat het steeds meer eigenaar wordt van zijn of haar eigen leerproces.

Voortgang volgen

We volgen de voortgang van al onze leerlingen via het leerlingvolgsysteem van de Begeleidingsdienst voor Vrije Scholen en door de cito-toetsen. Als we merken  dat een kind zich niet optimaal ontwikkelt, dan toetsen wij verder of zetten wij andere middelen in om erachter te komen waar dit aan ligt en wat we hieraan kunnen doen. Uiteraard doen we dit altijd in overleg met de ouders.

Bijsturen waar nodig

De leerkracht past het lesmateriaal zo veel mogelijk aan het niveau van de kinderen aan. Soms kan het zo zijn dat er meer nodig is voor een kind of een groepje kinderen. De leerkracht kan dan een beroep doen op het ondersteuningsteam. In dit team werken de intern begeleider, schoolleider, remedial teacher en gedragsondersteuner nauw samen met de leerkracht.

Getuigschrift

Aan het einde van het schooljaar ontvangt het kind geen rapport maar een getuigschrift. Het getuigschrift bestaat uit twee delen: een deel bestemd voor de leerling en een deel bestemd voor de ouders. Het getuigschrift voor de leerling is een spreuk, gedicht of verhaal, met daarbij een tekening of schilderij, dat de klasleraar speciaal voor elk kind maakt. Dit deel van het getuigschrift schetst een beeld van en bevat een boodschap voor het kind. Met deze spreuken of beelden wordt er tijdens het volgend schooljaar gewerkt in de klas.

Het andere deel is gericht aan de ouders en geeft een beeld van de stof die is behandeld, welke ontwikkeling de leerling het afgelopen jaar heeft doorgemaakt; welke kennis en vaardigheden het heeft verworven en welke plaats de leerling in het sociale veld van de klas heeft.

Contact

het Zonnewiel Vrijeschool De Bilt
Weltevreden 6
3731 AL De Bilt
Tel: 030 221 04 30
Meer contact