Wat is vrijeschoolonderwijs

Het Zonnewiel is een vrijeschool. Op de vrijeschool gaat onderwijs verder dan alleen goed leren lezen of rekenen. Ieder kind heeft van zichzelf bepaalde talenten. De vrijeschool wil dat het kind deze kan ontdekken en ontwikkelen. Dat vraagt om onderwijs dat verbreedt en de ontwikkeling van een vrije persoonlijkheid aanmoedigt in cognitiviteit, inventiviteit, originaliteit en creativiteit.

Verder kijken

Op het Zonnewiel leren de kinderen alles wat kinderen op andere basisscholen leren, zoals taal, rekenen en topografie. Maar wij kijken verder dan alleen de kennis die in het hoofd wordt opgeslagen. Wij leren kinderen stevig in hun schoenen te staan, zichzelf te kennen en hun talenten te ontwikkelen. Ze leren dat samen spelen en samen werken fijn is. We streven ernaar elk kind te helpen om te worden wie het is. Zodat kinderen uitgroeien tot mensen die zelf betekenis en richting aan hun leven geven. Die hun eigen plek weten te vinden in de huidige, snel veranderende samenleving.

Alles op zijn tijd

Ontwikkeling heeft een eigen dynamiek en wetmatigheid. Daarbij is het van belang om elk kind de tijd te geven om zich te ontwikkelen naar eigen talent en vermogen. Tegelijkertijd is er een leeftijdsfase waarop rijping en ontwikkeling samen komen. Dat is ook de reden waarom het werkelijk leren lezen plaatsvindt in klas 1 (groep 3). Maar kleuters die ‘al’ kunnen lezen krijgen ook voldoende uitdaging en erkenning. Het onderwijs vindt plaats in homogene jaargroepen, waarbij er aandacht is voor de ontwikkeling van ieder kind afzonderlijk.

Klassen i.p.v. groepen

Binnen het vrijeschoolonderwijs beschouwen we de kleuterleeftijd als een aparte ‘fase’. Daarom spreken we van klassen en niet van groepen, zoals in het regulier onderwijs gebruikelijk is. We beginnen te tellen na de kleutertijd. Klas 1 komt dus overeen met groep 3, klas 2 met groep 4, enzovoorts.

Een vuur ontsteken

Naast het vaste patroon van ontwikkeling heeft elk kind zijn eigen karakter en individuele kwaliteiten. De leerkracht is er steeds op uit om te ontdekken wat de eigenheid van een kind is en schept de voorwaarden om die tot ontplooiing te laten komen. De leerkracht gebruikt verschillende werkvormen en biedt de lesstof op maat aan. Het is zijn of haar taak nieuwsgierigheid bij het kind aan te wakkeren: een vuur te ontsteken in plaats van een vat te vullen.

Leren door te doen

Een mens kan meer dan denken en kinderen hebben meer nodig dan verstand om zich te kunnen redden in de toekomst. Op het Zonnewiel bieden we een breed onderwijspakket aan, dat hoofd, hart en handen betrekt in het leren. Leren doe je met je hele lijf, niet alleen met je hoofd. Dit principe komt terug in alles wat onze kinderen leren en ook in vakken als toneelspelen, dansen, vormtekenen, boetseren en zingen. De kinderen komen veel buiten om bijvoorbeeld te werken in de school-moestuin.

Ritme en regelmaat

Kinderen houden van ritme en regelmaat. Ze bieden het kind houvast en geven het vertrouwen. Van daaruit vindt het kind de rust om de lesstof in zich op te nemen. Op onze school bieden we dan ook volop ritme en regelmaat. De schooldag en schoolweek verlopen volgens een vast ritme, dat afwisseling brengt tussen klassikaal werken en vrije momenten; beweging en rust. Lees er meer over bij lestijden.

Verbonden met de natuur

We besteden veel aandacht aan de natuur, de seizoenen en jaarfeesten. Door het vieren van jaarfeesten worden kinderen zich bewust van het jaarverloop en stimuleren we verbondenheid met de natuur. We vieren het Michaelsfeest, Sint-Maarten, Advent, Sint-Nicolaas, Kerstmis, Driekoningen, Carnaval, Palmpasen, Pasen, Pinksteren en Sint-Jan. Lees er meer over bij de jaarfeesten.

Vrijeschool 100-jaar

In 2019 bestond de vrijeschool 100 jaar.
Om dat te vieren werd er een film gemaakt over vrijescholen wereldwijd (Vrijescholen worden in veel landen Waldorf-schools genoemd), een prachtig beeld van de vrijeschoolvisie en -pedagogiek, waarbij eigentijds onderwijs met aandacht en bewustzijn voor de wereld om ons heen centraal staat. Bekijk de korte film op:www.waldorf-100.org

Meer weten over onze school en ons onderwijs?

Lees ook: