Ziekmelding & Verlofaanvraag

Ziekmelding

Ziekmeldingen graag aan school doorgeven via Parro voor 08:25 uur. Is een kind meerdere dagen ziek, dan het verzoek om dit elke dag opnieuw via Parro door te geven. Indien het om een of andere reden niet lukt om de ziekmelding via Parro door te geven, dan kan er naar school gebeld worden.

• Wanneer een kind langer dan drie dagen ziek thuis is, wordt er door de verzuimcoördinator contact opgenomen met de ouders om de situatie te bespreken.

• Wanneer een kind langer dan 10 schooldagen ziek thuis is, kan er door de school om een doktersverklaring worden gevraagd.

• Wanneer een kind niet op school komt zonder ziekmelding, treedt de procedure ‘vermoeden ongeoorloofd verzuim’ in werking.

Vermoeden van ongeoorloofd verzuim

1. Wanneer een kind afwezig is zónder afmelding, zal de leerkracht telefonisch navraag doen bij ouders.

2. Indien er geen contact kan worden gelegd met de ouders of de ouders geven geen geldige reden voor het verzuim, dan treedt de procedure ‘Vermoeden ongeoorloofd verzuim’ in werking.

3. De ouders van het afwezige kind worden dezelfde dag via de verzuimcoördinator op de hoogte gesteld van het verzuim en krijgen uitleg over het verzuimprotocol.

4. Wanneer een kind voor de 2e dag niet op school verschijnt zonder geldige reden, worden de ouders op school uitgenodigd voor een gesprek met de directie. Dit gesprek dient 5 schooldagen na de eerste verzuimdag plaats te vinden. Mocht dit niet lukken, wordt er een melding van ‘Vermoeden ongeoorloofd verzuim’ gedaan bij de leerplicht ambtenaar. De ouders ontvangen hiervan een afschrift.

5. Wanneer uit het gesprek blijkt dat er geen geldige reden was voor het thuishouden van de leerling, wordt er een melding ‘Van ongeoorloofd verzuim’ gedaan bij de leerplichtambtenaar. Ouders ontvangen hiervan een afschrift

Extra verlof

Verlof buiten de schoolvakanties is in principe niet mogelijk. Er zijn enkele uitzonderingen:

Verlof speciale gelegenheden

• Verhuizen (1 schooldag)
• Een bruiloft (Nederland maximaal 2 dagen, buitenland maximaal 5 schooldagen).
• Een huwelijksjubileum van ouders of grootouders (maximaal 1 schooldag).
• Bij ziekte zonder uitzicht op herstel (maximaal 10 schooldagen).
• Een begrafenis (duur is in overleg en afhankelijk van de band van het kind met de overledene. Maximaal 5 schooldagen).
• Religieuze feestdagen (maximaal 1 dag).

‘Verlof voor speciale gelegenheden’ moet minimaal 14 dagen van te voren worden aangevraagd bij de directie van de school. Dit kan met het formulier onder aan deze pagina.

NB. Wanneer een leerling zonder overleg moet vertrekken vanwege een ernstige situatie, moet achteraf toestemming van de directie gevraagd worden en worden gezorgd voor bewijsstukken (officiële verklaringen, tickets).

Verlof in verband met werk ouders

Dit kan worden verleend als het, door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders, alleen mogelijk is om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.

• Verlof buiten de schoolvakanties dient minimaal zes weken van tevoren aangevraagd te worden met het formulier dat onderaan deze pagina te vinden is. Hiervoor wordt ook een werkgeversverklaring gevraagd.
• Het vakantieverlof mag één maal per schooljaar plaatsvinden en maximaal tien schooldagen duren.
• Het mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
• Aanvragen met een maximale duur van 10 dagen worden in behandeling genomen door de directie van de school. Aanvragen van meer dan 10 dagen, worden naar de leerplichtambtenaar doorgestuurd.

Verlof medische afspraken

Medische afspraken (bijvoorbeeld dokters-of tandartsafspraken) graag buiten schooltijd plannen.
Wanneer een afspraak onverhoopt toch onder schooltijd valt, wordt ouders gevraagd dit 1 dag van te voren te melden bij de klassenleerkracht.

Verlof voor RT en andere ondersteuning

Om zoveel mogelijk rust te hebben in de klassen, vragen we ouders om remedial-teaching of andere ondersteuning voor hun kind buiten schooltijd te plannen. Alleen in overleg met leerkracht en ondersteuningsteam kan gekeken worden naar een eventuele uitzondering. De uiteindelijke toestemming wordt gegeven door de directie.

Verlof voor RT en andere ondersteuning kan worden aangevraagd via onderstaand formulier.

Formulier aanvraag extra verlof

8 + 4 =

Contact

het Zonnewiel Vrijeschool De Bilt
Weltevreden 6
3731 AL De Bilt
Tel: 030 221 04 30
Meer contact